اگر از وضعیت موجود رضایت ندارید، خاک آمریکا را ترک کنید

WhatsApp در واتسپ پیام بدهید