آخر چه میشود؟ —

نگاه اجمالی و کلی


بعضی ها پولدارند. بعضی ها خوب درس می‌خوانند. بعضی ها هم که خوب در چند دقیقه، صفر تا صد مهندسی یک نقشه برای انجام یک کار را طراحی می‌کنند. تلاش می‌کنند، انجام میدهند و به سقف میرسند. مغز آنها برای این اتاق کوچک است و به اتاق بزرگ تری احتیاج دارند. عوض کردن این اتاق همان مهاجرت است. خراب کردن این سقف همان مهاجرت است و مهاجرت از بدو تمدن بشری، یک پیشرفت تلقی شده است. برای پیشرفت آماده اید؟

مهاجرت به روش
سرمایه گذاری

اخذ اقامت با خرید ملک، سرمایه گذاری، انتقال ارز و سایر روش های وابسته.

مهاجرت به روش
تحصیل و ادامه تحصیل

تحصیل در کشور مد نظر.

مهاجرت به روش
ازدواج

مهاجرت یا اخذ اقامت در کشور مد نظر با همسر خود.

مهاجرت به روش
ارائه خدمت و محصول

اخذ اقامت کشور مد نظر با کازیابی، کار آفرینی.

رزرو آنلاین وقت
WhatsApp در واتسپ پیام بدهید